Croeso i Flog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cymerwch ran a chael y newyddion diweddaraf gan Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru

What is Maternal Mental Health?

We all have mental health, just as we all have physical health, but sometimes it can be

Darllen Mwy

There’s Always Hope: Stress Awareness Month

Think back to exactly a year ago today. Can you remember what you were worried, stressed,

Darllen Mwy

Galar a cholled: Sut i wneud pethau ychydig yn haws

Galar: Teimlad a all fod yn wahanol iawn gan ddibynnu ar bwy sy'n ei brofi. Gallai dau berson fod yn galaru'r un golled ond eto'n ymateb iddi’n hollol wahanol.

Darllen Mwy

Mae’n Amser i Siarad am ein hiechyd meddwl

Er ein bod yn gwybod efallai bod gennym gylch cymorth clòs a chariadus o’n cwmpas

Darllen Mwy

Sut y gall rhieni feithrin gwytnwch a gofyn am gymorth gyda’u hiechyd meddwl

Fel popeth da, mae heriau a chyfrifoldebau penodol ynghlwm wrth fod yn rhiant hefyd.

Darllen Mwy

Beth yw cymorth cyntaf iechyd meddwl?

Mae gennym ni i gyd iechyd meddwl, yn union fel y mae gennym ni i gyd iechyd corfforol, ond weithiau mae pobl yn blaenoriaethu eu hiechyd corfforol dros eu hiechyd meddwl.

Darllen Mwy

Sut y gall caredigrwydd gael effaith fawr ar ein hiechyd meddwl

Mae gweithred o garedigrwydd, boed yn fawr neu'n fach, yn cael effaith ganlyniadol sy'n creu ton eang o bositifrwydd a hapusrwydd.

Darllen Mwy

Atal hunanladdiad a dyled – adnabod yr arwyddion

Ar 10 Hydref, cafodd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ei ddathlu ar draws y byd, a bu’n gyfle gwych i annog trafodaethau gonest ac agored am iechyd meddwl – sy’n arbennig o bwysig i’r rheini a all fod yn profi meddyliau a theimladau hunanladdol.

Darllen Mwy

Sut i gefnogi llesiant pobl ifanc – Diwrnod Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Hyd yn oed cyn pandemig COVID-19, roedd problemau iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc yn peri pryder.

Darllen Mwy

Pam y dylai cwmnïau corfforaethol fuddsoddi mewn cymorth cyntaf iechyd meddwl

Mae pandemig COVID-19 wedi gadael effaith ar ein bywydau, yn enwedig o ran materion iechyd meddwl.

Darllen Mwy

Pobl ifanc yn eu harddegau, cwsg a hunanynysu: Adegau anodd!

Yr hyn rwyf wedi ei ddarganfod ers dod yn rhiant: os oes gan fy mhlant broblemau, mae gen i broblemau!

Darllen Mwy

Y pethau sylfaenol: Beth yw salwch meddwl?

Fideo newydd yn edrych ar y gwahaniaeth rhwng iechyd meddwl a salwch meddwl

Darllen Mwy
cy
0
    0
    Your Basket
    Your basket is emptyReturn to Shop