Ymwybyddiaeth o hunanladdiad

Cwrs Hyfforddi

Confident,Focused,Businesswoman,,Teacher,Or,Mentor,Coach,Speaking,To,Business

Suicide Awareness & Prevention

This is a half-day course that is designed to raise participant’s awareness of suicide…

£72.00
EX VAT: £60.00

Confident,Focused,Businesswoman,,Teacher,Or,Mentor,Coach,Speaking,To,Business

Suicide & Financial Difficulties

Gyda chynghorwyr yn adrodd am gynnydd yn nifer y cleientiaid sydd â meddyliau hunanladdol, nod y cwrs hwn yw cefnogi cynghorwyr i deimlo'n fwy parod a hyderus i gynnig cymorth i gleientiaid.

£108.00
EX VAT: £90.00

Pam fod hyfforddiant mor bwysig?

Mae hyfforddiant yn hanfodol i sicrhau bod gan bobl yr adnoddau, y ddealltwriaeth a’r hyder i ddelio â phob math o broblemau iechyd meddwl a llesiant. O ystyried yr hinsawdd bresennol yn y DU o ran iechyd meddwl, mae bron yn sicr y byddwn yn dod ar draws materion fel hyn ar lefel bersonol ac ar lefel broffesiynol.

Mae hyfforddiant yn rhoi gwybodaeth, ymwybyddiaeth ac adnoddau i gyfranogwyr y gallant wedyn eu defnyddio i gefnogi unigolion a rheoli sefyllfaoedd. Bydd hyfforddiant hefyd yn lleihau’r straen y gall rhywun ei brofi oherwydd yr ansicrwydd a’r pryder a ddaw o deimlo nad ydych chi’n gwybod sut i gefnogi neu siarad â rhywun sy’n dioddef trallod emosiynol.

Manteision Hyfforddiant

Bydd cyfranogwyr yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i wynebu’r heriau sy’n ymwneud â materion iechyd meddwl personol, beunyddiol a phroffesiynol

Yn y gweithle, mae staff sy'n meddu ar y math yma o sgiliau yn golygu bod gwasanaeth gwell yn cael ei ddarparu

Yn bersonol: mae cyfathrebu, dealltwriaeth ac awyrgylch o fewn y teulu yn gallu gwella

Mae gwella cymhelliant ac ysbryd yn arwain at gynhyrchiant uwch

Gall absenoldeb oherwydd salwch ostwng o ganlyniad i ymyrryd yn gynnar a rheoli materion yn ymwneud ag iechyd meddwl yn well

Bydd hyder, diwylliant ac ymrwymiad o fewn sefydliadau yn gwella o ganlyniad i gymryd agwedd ragweithiol yn y gweithle tuag at wella llesiant meddwl y gweithlu

Bydd hunanymwybyddiaeth o iechyd meddwl a llesiant personol yn gwella gan alluogi unigolion i ragweld a rheoli problemau posibl cyn iddynt ddatblygu'n salwch emosiynol

cy
0
    0
    Your Basket
    Your basket is emptyReturn to Shop