Mae eiriolaeth yn hybu cynhwysiant cymdeithasol
cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol.

Eiriolaeth

Diffinnir eiriolaeth fel cymryd camau i helpu pobl i ddweud yr hyn y maent ei eisiau, sicrhau eu hawliau, cynrychioli eu buddiannau a chael y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Mae eiriolwyr a darparwyr eiriolaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r bobl y maent yn eu cefnogi ac yn cymryd eu hochr.

Cynrychiolydd Person Perthnasol

Mae eiriolaeth heb ei chyfarwyddo yn digwydd pan nad oes gan unigolyn y gallu i gyfarwyddo eiriolwr. Mae'r eiriolwr nad yw'n cael ei gyfarwyddo yn ceisio cynnal hawliau'r unigolyn; sicrhau triniaeth deg a chyfartal a mynediad at wasanaethau; a gwneud yn siŵr bod penderfyniadau'n cael eu gwneud gan roi ystyriaeth ddyledus i'r holl ffactorau perthnasol a rhaid i'r rhain gynnwys hoffterau a safbwyntiau unigryw'r unigolyn.

QPM-AWARD-MHFAW

Mae ein heiriolwyr yn gweithredu’n annibynnol ar fyrddau iechyd, awdurdodau lleol ac unrhyw sefydliadau eraill. Nid oes gwrthdaro rhyngom â chomisiynwyr ein gwasanaethau sy'n golygu bod ein gwaith yn canolbwyntio'n llwyr ar ddymuniadau ein cleientiaid a'r canlyniadau maent yn eu dewis.

We Rydym yn gweithredu polisi ffeil agored sy'n golygu y gall cleient sy'n dymuno gweld unrhyw gofnodion sy'n cael eu cadw gan yr eiriolwr eu gweld ar unrhyw adeg.   

Yn anffodus,ni allwn dderbyn atgyfeiriadau uniongyrchol i'n gwasanaeth. Os teimlwch fod angen eiriolwr arnochcysylltwch â'r gwasanaethau canlynol, a fydd yn sicrhau eich bod yn cael eich cyfeirio at y gwasanaeth mwyaf priodol ar gyfer eich gofynion unigol.

cy
0
    0
    Your Basket
    Your basket is emptyReturn to Shop