Modern slavery act

Rydym ni yn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) wedi ymrwymo i egwyddorion Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 a diddymu caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, rydym yn creu ac yn sicrhau amgylchedd gwaith anwahaniaethol a pharchus ar gyfer ein staff. Rydym am i'n holl staff deimlo'n hyderus y gallant ddatgelu camwedd heb unrhyw risg iddynt eu hunain.

Mae ein prosesau recriwtio wedi'u cynllunio i sicrhau bod gan bob darpar weithiwr hawl gyfreithiol i weithio yn y DU.

Mae ein polisïau wedi'u cynllunio i ddiogelu gweithwyr rhag unrhyw gamdriniaeth neu orfodaeth. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cod Ymddygiad
 • Polisi Chwythu'r Chwiban
 • Polisi Bwlio ac Aflonyddu
 • Polisi Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Polisi Recriwtio a Dethol

Ni fyddwn byth yn mynd i fusnes ag unrhyw sefydliad sy'n cefnogi neu y canfyddir ei fod yn ymwneud â chaethwasiaeth, caethwasanaeth a llafur o dan orfod neu lafur gorfodol.

Oherwydd natur ein busnes, rydym yn asesu ein hunain i fod â risg isel o gaethwasiaeth fodern yn ein busnes a’n cadwyni cyflenwi.

Mae ein cadwyni cyflenwi yn gyfyngedig, ac rydym yn caffael nwyddau a gwasanaethau gan gyflenwyr lleol.

cy
0
  0
  Your Basket
  Your basket is emptyReturn to Shop